Skip to content Skip to footer

Adatkezelési nyilatkozat

A Tájékoztató preambuluma: Kovaka Fitt Kft.  (a továbbiakban: vállalkozás), egy táras vállalkozás, melynek székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 47-53, adószáma: 23899708-2-05; e-mail: info@ledsolarstudio.hu; weboldal: www.ledsolarstudio.hu mely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre. A Vállalkozás által megvalósított adatkezelés összhangban van a vonatkozó Európai Uniós és a magyar nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően történik, mind a jelenlegi, mind a korábbi és a leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében. A Tájékoztató jogszabályi háttere:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről.
 • 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet az utazási szerződésről.

 A Tájékoztató fogalmi meghatározásai:GDPR: az Európa Parlament és az Európai Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.Az adatkezelés elvei: jogszerűség, integritás, tisztességes eljárás, bizalmas jelleg, átláthatóság, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság, pontosság, meghatározottság, egyértelműség.Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Európai Uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az Európai Uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.Személyes adat: azonosított vagy azonisítható természetes személyre – érintett – vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.A személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.Ügyfél: a Vállalkozás szolgáltatásai és termékei iránt személyesen, honlapunkon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Irodával utazási szerződést kötök.Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu.A Tájékoztató gyakorlati működésének etikettje az Ügyfél és a Vállalkozás közötti kapcsolatban:

 1. Az Ügyfél (Ön) adatainak felhasználása az általunk kért információk alapján:

1.1. Az Ön személyes adatainak kezeléseEz a Tájékoztató minden olyan személyes adat tekintetében alkalmazandó, amelyet Ön átad nekünk, illetve amelyet az Önnek a Vállalkozással fennálló viszonyával összefüggésben gyűjtünk és kezelünk. A jelen Tájékoztató alkalmazásában „személyes adat” minden olyan Önre vonatkozó információ, amely alapján Ön közvetlen vagy közvetett módon azonosításra került vagy azonosítható (így különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, illetve a különleges bánásmódra vonatkozó információk), valamint az Önre vonatkozó információkból levont következtetések.1.2. Az Ön személyes adatainak gyűjtéseMinden olyan esetben, amikor Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon keresztül harmadik személyek által kínált szolgáltatásokat (vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást foglal le), személyes adatokat gyűjtünk Önről; az adatokat vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre vagy azokat akkor gyűjtjük, amikor Ön a weboldalunkon igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy megvásárolja valamely harmadik személy szolgáltatását. A Vállalkozás azonban nem felel az Ön adatainak harmadik személyek által a saját céljaikra történő felhasználásáért, amennyiben az ilyen felhasználás megengedett. Ilyen esetben további információkért, kérjük, tekintse meg az érintett harmadik személy adatvédelmi szabályzatát.1.3. A vállalkozás által gyűjtött és kezelt információkAz alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről:1.3.1. Önre vonatkozó információk (az Ön által megadott információk közé tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, fotó);1.3.2. az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk;1.3.3. az Ön utazásával kapcsolatos adatok (például foglalásának adatai és az általunk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok);1.3.4. azzal kapcsolatos adatok, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, a telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a mobilalkalmazásainkat (például információt szolgáltathat magáról, ha adatlapokat tölt ki a weboldalunkon, ha utazási szolgáltatásokra keres rá, vagy ha a weboldalunkon rendelést ad le. Automatikusan információt gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez magában foglalja az olyan technikai információkat is, mint az IP-cím, amellyel az Ön számítógépe az internethez csatlakozik, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzónával kapcsolatos beállítások, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint az oldalunk Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve azokat az egységes forrásazonosítókat (URL-eket), amelyeken keresztül, illetve ahonnan Ön eljutott a weboldalunkra, ideértve amiken keresztül elhagyta azt (beleértve a dátumot és az időpontot is); az Ön által megtekintett termékeket, valamint azokat a termékeket, amelyekre Ön rákeresett; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, azt, hogy mennyi időt töltött az egyes oldalakon, az oldalakon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat (például görgetések, kattintások, illetve az, ha az egérrel egyes képek vagy linkek fölé állt („mouse-over”), valamint azt, hogy milyen módon navigált el az oldalról, továbbá hogy milyen telefonszámról hívta fel az Irodánkat); és1.3.5. a velünk olytatott kommunikációjával kapcsolatos információk.Információt szerezhetünk Önről akkor is, ha igénybe veszi a többi általunk üzemeltetett weboldalt vagy egyéb szolgáltatásainkat. Ezenkívül szorosan együttműködünk harmadik személyekkel is (ideértve például üzleti partnereinket, a műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatások terén alkalmazott alvállalkozóinkat, hirdetési hálózatokat, elemzési szolgáltatókat, keresési információkkal kapcsolatos szolgáltatókat, hitelminősítő ügynökségeket), akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó információkat.1.4. Az Ön személyes adatainak felhasználása1.4.1. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön személyes adatait:1.4.1.1. az Ön által tőlünk megvásárolt szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy azért, hogy lehetővé tegyük harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő megvásárlását.1.4.1.2. direkt marketing célokra, hogy a szolgáltatásokat és az ajánlatokat az Ön követelményeihez igazíthassuk (lásd a lenti 1.4.2. pontot);1.4.1.3. szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (lásd a lenti 1.4.2. pontot);1.4.1.4. az Önnel való kommunikáció érdekében (például azért, hogy emlékeztető e-maileket vagy a változásokról szóló értesítéseket küldjünk Önnek) (erre a célra olyan személyes adatokat használunk, mint például a név és az elérhetőségek); 1.4.1.5. egyéb adminisztratív célokból1.4.1.6. az Önnel megkötött szerződéseinkből származó kötelezettségeink teljesítése céljából.1.4.2. Cookie-k és direkt marketing.Weboldalunk használata során a böngészője cookie-kat tárol az Ön eszközén. Célunk annak biztosítása, hogy weboldalunk látogatói megtalálják azt, amit keresnek, és hogy weboldalunkon a lehető legrelevánsabb marketingkommunikációval találkozzanak. Ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az adatait elemzések céljaira, minőségi fejlesztésekhez, a szolgáltatások tovább fejlesztéséhez, a weboldal teljesítményének javításához, reklámkampányaink sikerességének felméréséhez, illetve ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazíthassuk. E célokból az Ön azonosítására alkalmatlan adatokat továbbíthatjuk a szerződéses partnereinknek (például a 2. pontban felsorolt harmadik személy szolgáltatóknak); idetartoznak többek között az anonim demográfiai információk és az online magatartásra vonatkozó adatok. Az Ön böngészője és eszköze által a foglalási folyamat során a weboldalunknak elküldött adatokat tároljuk. Ezeket az adatokat csak összesített, természetes személyek azonosítására alkalmatlan formában osztjuk meg harmadik személyekkel.Ha a hírlevelünkre való feliratkozás útján jelezte, hogy szeretne ilyen üzeneteket kapni, illetve ha valamely versenyben való részvételkor vagy egy promócióra történő regisztrációkor megadta az adatait, különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek. A hírlevelekre való feliratkozása alapján, illetve ha a fent leírt módon megadja az adatait, direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, így többek között a Vállalkozás és szerződéses partnereink direkt marketing üzeneteit vagy különleges ajánlatait. Ahhoz, hogy ilyen direkt marketing üzeneteket/különleges ajánlatokat küldhessünk Önnek, a következő személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma.Ezenkívül hozzájárulása függvényében a vásárlásaival, valamint a weboldalunk és a szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatait profilalkotás céljára is felhasználhatjuk, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy mely szolgáltatások, ajánlatok és/vagy akciók érdekelhetik Önt, valamint hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk Önnek. E célból az Ön 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. pontban felsorolt adatait, valamint a nevét, az e-mail címét és a telefonszámát kezelhetjük.1.5. Az Ön személyes adatainak a konkrét adatkezelési jogalapjaA következő jogalapon végezzük az Ön személyes adatainak kezelését:

 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.1., 1.4.1.4.- 1.4.1.6. pontban felsorolt célokból történő kezelése a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint);
 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.5. pontban meghatározott célokból történő kezelése vagy valamely jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint), vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez lehet szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint); ilyen jogos érdekek lehetnek a következők: jogaink és tulajdonunk védelme (ideértve az informatikai rendszerünket is), illetve harmadik személyek jogainak és tulajdonának védelme; csalás vagy más bűncselekmények észlelése, megelőzése és felderítése; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme;
 • az Ön személyes adatainak a 1.4.1.2. és az 1.4.1.3. pontban felsorolt célokból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint).

A fentieken kívül az Ön különleges adatainak a kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint).Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban ha nem adja meg a személyes adatait, előfordulhat, hogy részben vagy egészben nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben Ön nem vonhatja vissza az Ön által már kifizetett díjakat, és nem jogosult semmilyen visszatérítésre sem.Adatai direkt marketing céljára (ideértve a profilalkotást is) történő, az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelekben megadott linken vagy a következő címre elküldött levélben: 3531 Miskolc, Győri kapu 47-53. Különleges adatainak az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben visszavonja a különleges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudjuk megadni az Ön által kért különleges segítséget. Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az Ön személyes adatainak harmadik személyekkel történő megosztása

2.1. A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból a harmadik személyek alábbi kategóriáival is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

 • olyan harmadik személy szolgáltatók, amelyeknek Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta a szolgáltatásait
 • olyan harmadik személyek, amelyek a nevünkben felméréseket végeznek a vásárlók körében;
 • olyan egyéb harmadik személy szolgáltatók, amelyeket – többek között – az adatkezelés érdekében igénybe veszünk;
 • olyan harmadik személyek, mint például az ügyvédi irodák vagy a bíróságok, az Önnel megkötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében;
 • hatóságok vagy végrehajtó szervek – mint például a rendőrség és a szabályozó
 • hatóságok –, az érintett szerv kérésére és kizárólag olyan mértékben, amennyiben az az alkalmazandó jog alapján kötelező, vagy amennyiben az a jogaink megvédéséhez vagy vásárlóink, és vagyonunk biztonságának megóvásához szükséges.

2.2.Harmadik személy szolgáltatók. Amikor Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolja egy harmadik személy szolgáltató szolgáltatását, a vásárlás lehetővé tétele érdekében továbbítjuk az Ön személyes adatait.Az adott harmadik személyek által végzett adatkezelésre saját adatvédelmi szabályzatuk is alkalmazandó. Az említett harmadik személyek adatkezelési gyakorlatára vonatkozó további információkért kérjük, hogy közvetlenül a harmadik személyek weboldalán tekintse meg az adatvédelmi szabályzatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy e szabályzatok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalunk. Egyes esetekben a mi általános szerződési feltételeinket és adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a harmadik személy általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát is el kell fogadni az adott szolgáltatás igénybevételéhez.Ezenkívül mi is kapunk információt Önről harmadik személyektől, például amikor Ön valamilyen hűségprogramban vesz részt.Adatait megoszthatjuk továbbá (a) minden olyan harmadik személlyel, amely az utazási szolgáltatásokat vagy a szerződés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatásokat nyújtja; (b) azokkal az állami szervekkel és más hatóságokkal, amelyeknek a jogszabályok alapján kötelesek vagyunk átadni az Ön adatait (például az Ön által meglátogatni kívánt országok határőrségei); és (c) a csalások elleni védelem és a hitelkockázatok mérséklése céljából a megfelelő harmadik személyekkel. Az említett harmadik személyektől mi is vehetünk át adatokat.2.3.Telefonos ügyfélszolgálat. Telefonos ügyfélszolgálati tevékenységeink ellátásához harmadik személy szolgáltatókat vehetünk igénybe. A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Tájékoztatóval összhangban kezeli az Ön személyes adatait. A hívásokat rögzítjük, és azokat minőségbiztosítási célokból, valamint az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. Az elektronikus vagy postai úton, illetve e-mailben benyújtott panaszokat is megőrizzük, és azokat az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. 

 1. Biztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, véletlen elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést – különösen azokban az esetekben, amikor az adatkezelés magában foglalja az adatok valamilyen hálózaton keresztül történő továbbítását –, valamint annak érdekében, hogy az adatkezelés minden egyéb jogellenes formájával szemben megvédjük a személyes adatait. Különös figyelmet fordítunk a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Ezek az adatok az Ön számítógépéről titkosított csatornákon keresztül kerülnek továbbításra a Vállalkozás foglalásokat végző szerverére, a legkorszerűbb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével.

 1. Az adatok megőrzése

Személyes adatait addig kezeljük, amíg szükségesek annak a célnak az eléréséhez, amelyhez beszereztük őket. Általában a következő adatmegőrzési időszakokat alkalmazzuk:(a) a számviteli célokból szükséges dokumentumokban található adatok kivételével az 1.4.1.1., 1.4.1.4.- 1.4.1.6. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől  számított 5 évig őrizzük meg;(b) a számviteli célokból szükséges dokumentumokat (és az azokban szereplő adatokat) az érintett pénzügyi év lezárását követően 8 évig őrizzük; és(c) az 1.4.1.2. – 1.4.1.3. pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja az adatkezelésre vonatkozóan megadott hozzájárulását.A fenti 1.4.1.3. ponttal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a következő adatokat a hozzájárulás visszavonása után 5 évig megőrizzük annak érdekében, hogy a Vállalkozás képes legyen bizonyítani, hogy eleget tett az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak: a hozzájárulás megadásának időpontja, a hozzájárulás visszavonásának időpontja, a hozzájáruláshoz kapcsolódó e-mail cím és/vagy telefonszám.

 1. Az Ön jogai

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik: (1) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést; (2) kérelmezheti személyes adatai helyesbítését; (3) kérelmezheti személyes adatai törlését; (4) kérelmezheti személyes adatai kezelésének a korlátozását; (5) joga van az adathordozhatósághoz; és (6) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.(1) Hozzáférési jog: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést.A hozzáférési jog többek között a következő információkra vonatkozik: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ezenkívül Ön jogosult másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól.(2) A helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.(3) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Bizonyos esetekben Ön kérheti a személyes adatai törlését, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok törlésére.(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ilyen esetben az érintett személyes adatok csak egyes meghatározott célokból kezelhetők.(5) Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.(6) A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok kezelésének abbahagyására.Amennyiben személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük – ideértve a profilalkotást is –, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetben abbahagyjuk személyes adatainak az említett célokból történő kezelését.Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok nem abszolút jogok, és gyakorlásukra az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően feltételek vonatkozhatnak.Ha úgy érzi, hogy megsértették a személyes adataihoz fűződő jogait, megkeresheti a helyi adatvédelmi hatóságot is – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban –, és panaszt nyújthat be hozzá. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; fax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).A fentieken kívül bírósági eljárást is indíthat a cégünk székhelye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.Ha regisztrál a weboldalunkon, feltételezzük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük a regisztráció során megadott adatait, így további foglalások esetén nem kell újra megadnia az adatait.Személyes adatait, valamint az Ön és a Vállalkozás között létrejött szerződéseket a foglalási rendszerünkben tároljuk. Ha szeretne további információt kapni az utasnyilvántartásban vagy a Vállalkozás által őrzött egyéb adatairól, az adatkezelésről és az adatfeldolgozó szervezetekről (ha vannak ilyenek), illetve ha szeretné gyakorolni a fenti jogait, kérjük keressen minket.

 1. Adatvédelmi tisztviselő

A Vállalkozás kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt, aki a Vállalkozás adatkezelési tevékenységeit is felügyeli. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:

E-mail: info@ledsolarstudio.hu

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. Esetleges adatvédelmi incidens bejelentése, kezelése:Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, akkor mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.8.2. Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, annak aktualizált változatát közzétesszük a weboldalunkon, a ledsolarstudio.hu-n 8.3. Az ledsolarstudio.hu weboldalon az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében további weboldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Ne feledje azonban, hogy előfordulhat, hogy ezeknek az oldalaknak más vállalatok vagy szervezetek a tulajdonosai és az üzemeltetői, továbbá más biztonsági és adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak rájuk. Az Irodának nincs befolyása az említett weboldalakon szereplő, illetve azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre vagy szolgáltatásokra, és azok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal.8.4. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Tájékoztatót.A Vállalkozás adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket az ilyen módosításokról.8.5. A mindenkor hatályos Adatvédelmi Tájékoztatónk elérhető az interneten az alábbi cím alatt: www.ledsolarstudio.hu 8.6. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató 2021. Július 1- étől hatályos.